Stadgar

  • §1 Föreningen Forum för trädgårdshistorisk forskning är en sammanslutning för forskare och forskarstuderande, som inom respektive verksamhetsområde har en inriktning på trädgårdshistoria.
  • §2 Föreningen har till syfte att verka för samarbete mellan såväl svenska som utländska forskare inom ämnet trädgårdshistoria. Föreningens verksamhet består bl.a. av föreläsningar och forskarseminarier. Föreningen utger Bulletin för trädgårdshistorisk forskning.
  • §3 Föreningen har sitt säte i Lund och utövar verksamhet i hela landet.
  • §4 Föreningen är öppen för universitets- och högskoleanknutna forskare och forskarstuderande. Dessutom kan inval av medlemmar, som representerar annan kategori, ske genom beslut av styrelsen.
  • §5 Föreningens styrelse består av 5-7 ledamöter, som fördelar arbetsuppgifter inom sig. Vid behov kan styrelsen adjungera ytterligare ledamöter, dock max 2 st.
  • §6 Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.
  • §7 Styrelsen sammanträder minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.
  • §8 Revisorer, revisorssuppleant och valberedning utses vid föreningens ordinarie årsmöte.
  • §9 Medlemsavgiften fastställes av årsmötet.
  • §10 Föreningens räkenskapsår omfattar 1/7 till 30/6.

Här hittar du Stadgar för Forum för trädgårdshistorisk forskning i PDF-format.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.